Artykuł sponsorowany

Czym są ruchomości i jak mogą zostać zajęte przez komornika?

Czym są ruchomości i jak mogą zostać zajęte przez komornika?

Ruchomości to jeden z rodzajów majątku, który może zostać zajęty przez komornika w przypadku niespłaconych długów. Warto zatem wiedzieć, czym są ruchomości, jakie są zasady ich zajęcia przez komornika oraz jak można się przed tym bronić.

Czym są ruchomości?

Ruchomości to wszelkiego rodzaju przedmioty materialne, które nie są nieruchomościami ani prawami majątkowymi. Obejmują one zarówno przedmioty codziennego użytku, jak i wartościowe rzeczy, takie jak samochody, sprzęt elektroniczny czy dzieła sztuki. Ruchomości mogą być przedmiotem obrotu prawnego, co oznacza, że można je sprzedawać, kupować, darować czy wynajmować.

Komornik może zająć ruchomości dłużnika w celu zaspokojenia roszczeń wierzyciela. Zajęcie ruchomości może nastąpić na podstawie tytułu wykonawczego, którym może być np. prawomocny wyrok sądu. Komornik ma prawo zająć wszelkie ruchomości dłużnika, które mają wartość majątkową i mogą być przedmiotem licytacji. Licytacja ruchomości odbywa się zazwyczaj w formie przetargu, a wylicytowane przedmioty są sprzedawane na rzecz wierzyciela.

Czy są jakieś wyjątki od zajęcia ruchomości przez komornika?

Tak, istnieją pewne wyjątki od zasady zajęcia ruchomości przez komornika. Przede wszystkim nie mogą być one przedmiotem egzekucji, jeśli są niezbędne dla dłużnika do prowadzenia gospodarstwa domowego lub wykonywania zawodu. Obejmuje to np. podstawowe sprzęty AGD, narzędzia pracy czy odzież. Ponadto, komornik nie może zająć przedmiotów o niewielkiej wartości majątkowej, które nie mają istotnego znaczenia dla zaspokojenia roszczeń wierzyciela.

Proces zajęcia ruchomości przez komornika rozpoczyna się od doręczenia dłużnikowi tytułu wykonawczego oraz wezwania do zapłaty. Jeśli dłużnik nie ureguluje należności w wyznaczonym terminie, komornik przystępuje do inwentaryzacji ruchomości. Następnie sporządza protokół z opisem i wyceną zajętych przedmiotów. Po upływie określonego terminu od dnia sporządzenia protokołu, komornik może przystąpić do przeprowadzenia licytacji.

Czy dłużnik może sprzeciwić się zajęciu ruchomości przez komornika?

Dłużnik ma prawo sprzeciwić się zajęciu ruchomości przez komornika, jeśli uważa, że przedmioty te są objęte wyjątkami od egzekucji lub że ich zajęcie jest niezgodne z prawem. Sprzeciw taki należy zgłosić na piśmie w terminie 7 dni od dnia doręczenia protokołu inwentaryzacji. Sąd rozpatruje sprzeciw i może uwzględnić go, jeśli uzna, że zajęcie ruchomości było nieuprawnione.

Jeśli sąd uwzględni sprzeciw dłużnika i stwierdzi, że zajęcie ruchomości przez komornika było niezgodne z prawem, może nakazać zwrot zajętych przedmiotów oraz zasądzić na rzecz dłużnika odszkodowanie za bezpodstawne zajęcie ruchomości. Ponadto, komornik może ponieść odpowiedzialność dyscyplinarną lub karną za swoje działania.

Jak można uniknąć zajęcia ruchomości przez komornika?

Aby uniknąć zajęcia ruchomości przez komornika, warto przede wszystkim dbać o terminowe regulowanie swoich zobowiązań finansowych. W przypadku trudności związanych z długami, warto skorzystać z porady prawnej lub finansowej, aby znaleźć rozwiązanie problemu. Możliwe jest także zawarcie ugody z wierzycielem, na mocy której dłużnik zobowiązuje się do spłaty długu na dogodnych dla siebie warunkach.